ارتباط

فصلنامه هفت گنبد,محمد میرشکرایی,شبان میرشکرایی,هفت گنبد

فصلنامه هفت گنبد اولین فصلنامه بین المللی فرهنگی و پژوهشی مدیر و مسئول وسردبیر جناب آقای محمد میر شکرایی و با مدیر هنری شبان میرشکرایی هر فصل انتشار می یابد.